Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tokyo quận Shinjuuku Shinjuuku 2-13-6 infotijs.jp 03-3350-9761 Liên hệ

Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo ( đây là trang trực tuyến của trường ) tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân của các cơ quan chính phủ có liên quan và đang nghiên cứu thông tin cá nhân như sau

1.Về thu thập thông tin cá nhân

Tại học viện khi tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn nhập học thì yêu cầu thông tin cá nhân của tất cả mọi người

2.Về nội dung thông tin cá nhân

Thông tin các nhân yêu cầu thì có khả năng bao gồm các thông tin đặc biệt như tên, địa chỉ, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email,...Ngoài ra chúng tôi có thể yêu cầu các bạn về các nội dung khác ứng theo nguyện vọng.

3.Về xử lý thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân được yêu cầu chúng tôi sẽ nổ lực đảm bảo và quản lý một cách thích hợp và an toàn theo quy định của học viện bất kể định dạng thiết bị thông tin, phương tiện điện tử, phương tiện thư, và các dữ liệu khác,... Ngoài ra chúng tôi sẽ phổ biến triệt để các quy định có liên quan đến các giáo viên.

4.Về việc tiết lộ thông tin cá nhân

Học viện sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào đến bên thứ ba ngoài các giảng viên tại trường mà không có sự đồng ý của các bạn. Tuy nhiên xin lưu ý thông tin cá nhân của các bạn có thể được tiết lộ trong các trường hợp sau đây

5.Sửa/ xóa thông tin cá nhân

Nếu có lỗi hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn hoặc muốn xóa thông tin cá nhân của mình thì chúng tôi sẽ xác nhận rằng là chính bạn hoặc đại diện người quản lý của bạn, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật quy định chúng tôi sẽ trả lời trong phạm vi hợp lý.
Một số thông tin các nhân sẽ bị xóa sau một thời gian dài nhất định. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi liên quan đến tiết lộ hoặc thay đổi liên quan đến thông tin cá nhân bị xóa.

6.Về thông tin cá nhân đã có trong quá khứ

Thông tin cá nhân được nhà trường có được trước năm 2004 cũng sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật này.

7.Về sửa đổi chính sách bảo mật

Nhà trường sẽ xem xét và sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian để cung cấp cho bạn sự yên tâm. Chính sách bảo mật nếu được sửa đổi sẽ được sẽ được công bố ngay lập tức.

TO TOP